OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čo sú osobné údaje?


Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo
identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo
identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na
základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú,
fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP
adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách
fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( “zákon o
ochrane osobných údajov”).


Čo je spracovanie osobných údajov?Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré
správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane
alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií,
sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie,
zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?


Sme spoločnosť MSTTRANS, IČO XXXXX, so sídlom XXXXXXXXX zapísaná XXXXXXX pod spisovou značkou XXXXX. Prevádzkovateľom internetového portálu www.msttrans.sk je spoločnosť MSTTRANS , ktorá neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Spoločnosť MSTTRANS,  neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby alebo daňové poradenstvo, môžeme im na vyžiadanie sprostredkovať kontakt na osoby alebo spoločnosti oprávnené tieto služby poskytovať. meno a priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, ak nemáte IČO, ktorá prevádzkuje e-shop
XXXXXXXX.
Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu


Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami,
môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 907 538 720 alebo e-mailom na ochrana-udajov@msttrans.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre
naplnenie týchto účelov):
· poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, xxxxx
nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie,
zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru.
· vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje)
nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a
evidenciu daňových dokladov.
· marketing – zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame za
účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším
zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás
naše novinky zaujímajú, a to po dobu X rokov od poslednej objednávky.
Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho
súhlasu, po dobu X rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas
odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe
· pokročilý marketing na základe súhlasu: Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžeme
zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre
remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu X rokov od udelenia
súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich
kontaktných údajov alebo použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej emailovej správe
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje
dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies.

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na
stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti
webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem
správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Prehlásenie: Prevádzkovateľom internetového portálu www.xxxxxx.sk je spoločnosť xxxxxxxx , ktorá neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Spoločnosť MSTTRANS, neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. Vprípade, že naši klienti vyžadujú právne služby alebo daňové poradenstvo, môžeme im na vyžiadanie sprostredkovať kontakt na osoby alebo spoločnosti oprávnené tieto služby poskytovať. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.


Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.


S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou.
Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované
prostriedky. Všetky údaje sú uložený na zabezpečených serveroch uložených výhradne v
Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných
technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.
Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia,
ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov, najmä:
· XXXXX tu popíšte, aké opatrenia ste vykonali – nie je to povinné, stačí vyššie uvedené
vyhlásenie

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.


K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie
konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami,
využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie
dát sa špecializujú.
Sú to títo spracovatelia:
XXXX – doplňte podľa seba napr. Facebook, účtovná firma, prepravca atd…
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre
uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere
budeme na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a
kvalitu spracovania.

Poskytnutie osobných údajov mimo EU.


Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené výhradne na území EÚ. //
ALEBO
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú
zodpovedajúci stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
Prehlásenie: Prevádzkovateľom internetového portálu www.povinnostieshopu.sk je spoločnosť CANDI Slovakia, s.r.o. , ktorá neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Spoločnosť
CANDI Slovakia, s.r.o., neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. V
prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby alebo daňové poradenstvo, môžeme im na vyžiadanie sprostredkovať kontakt na osoby alebo spoločnosti oprávnené tieto služby poskytovať.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov.


V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z
týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: XXXXXXXXXX.
Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami
spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote XX
dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek
svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a
zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše
nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje
zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných
údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel
spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať
rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme /
pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň XX dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)


Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme
všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových
spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme XXX dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať
vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme
všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás
budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov


Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so
svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi
radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo
urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení


E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame ak
ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste,
posielame Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť
odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.
Prehlásenie: Prevádzkovateľom internetového portálu www.xxxxxxxxxu.sk je spoločnosť xxxxx , ktorá neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Spoločnosť
xxxxxxx., neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. V
prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby alebo daňové poradenstvo, môžeme im na vyžiadanie sprostredkovať kontakt na osoby alebo spoločnosti oprávnené tieto služby poskytovať.

Mlčanlivosť.


Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať
Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o
bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných
údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho
súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.